ΚΛΙΝΟΣΟΦΙΣΤΗΣ,  Κυρ.  10 Ἰουλ.  2016 7:41 am Γιὰ νὰ πᾶς στὸ θέατρο καὶ νὰ εὐχαριστηθεῖς ποὺ πῆγες στὸ θέατρο,
χρειάζονται μερικὰ πραγματάκια:
1ον, νὰ ἔχεις μάθει, συνηθίσει νὰ πηγαίνεις στὸ θέατρο, σὰν κάπως νὰ σοῦ ἔχει γίνει ἀνάγκη,
ὅπως ἆλλος συνήθισε νὰ πηγαίνει γιὰ ψάρεμα ἤ στὰ γήπεδα νὰ παρακολουθεῖ ἀγῶνες.
2ον, τὸ ἔργο νὰ εἶναι καλό καὶ οἱ ἠθοποιοὶ νὰ εἶναι φιλότιμοι, ἐργατικοὶ καὶ συμπαθεῖς.
Οἱ ὄμορφοι δὲν παίζουν σημαίνοντα ρόλο, καμία σημασία στὸ θέατρο. Ὁ Λόγος εἶναι κυρίαρ-
χος.
Στὴν σκηνὴ περιμένεις καίριες συναντήσεις προσώπων καὶ δύναμη τοῦ Λόγου.
Τίποτ' ἆλλο.
3ον, ἡ παράσταση πρέπει νὰ εἶναι μιὰ μασημένη τροφή, νιανιά, γιὰ ὅλους τοὺς θεατές, μυη-
μένους (ταχτικοὺς τοῦ θεάτρου) καὶ μή: κείμενο λέει, σκηνικὰ περιγράφουν, μουσικὴ τονίζει,
ρυθμὸς δράσης ζωντανεύει, ἠθοποιός ζεῖ, σὰν νὰ ζεῖ, αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, καὶ ὅλα αὐτὰ καὶ
ἄλλα πολλὰ συντείνουν στὸ νὰ προσελκύουν, νὰ καθηλώνουν τὸν θεατή, νὰ τὸν συγκινοῦν,
νὰ τὸν προβληματίζουν ἴσως, νὰ τοῦ ἀποκαλύπτουν, ἁπλῶς ἤ μαγευτικῶς, αὐτὸ ποὺ ἤδη ξέ-
ρει, τὴν ζωή, λίγο παρακάτω δηλαδὴ ἀπ' αὐτὸ ποὺ ξέρει ἤ κι' ἀπ' τὴν ἄλλη μεριά.
Στὸ Θέατρο καὶ στὴν Λογοτεχνία γενικῶς ἀναζητοῦμε νὰ ἐκπλαγοῦμε μὲ γνωστά μας συμβάν-
τα. Καὶ ἀποκλειστικὰ στὸ θέατρο δὲν χρειάζονται κἄν οἱ ὑποσημειώσεις (σὲ ὅ,τι δύσκολο) ποὺ
μπορεῖ νὰ ἀφθονοῦν σὲ ἕνα βιβλίο, ἰδίως ὅταν εἶναι δοκίμιο. Ἡ παράσταση μιλάει μὲ τὴν καρ-
διά της, τὴν ἀνθρώπινη, δὲν εἶναι κανένα τέρας ἡ παράσταση.
Εἶναι μία μεγαλύτερη ἀδελφή
μας, ποὺ μᾶς ἀγαπάει καὶ τὸ ξέρουμε, γι' αὐτὸ κι' ἐμεῖς τὴν ἀγαπᾶμε καὶ τὴν ἐμπιστευόμαστε.
Ὀφείλει, τὸ ἔργο καὶ τὸ ἀνέβασμά του, τὸ παίξιμό του, στὴν σκηνὴ νὰ εἶναι ἤδη ἐλεγμένο δο-
κίμιο, ἄν θέλει νὰ δώσει καὶ πληροφορίες κοινωνικές, σερβιρισμένο, ὅπως εἶπα, νιανιά, γιὰ
τὸν καθένα, ἐννοῶντας βέβαια μ' αὐτὸ ὅτι δὲν θεωρεῖ κανεὶς καὶ οὔτε διανοήθηκε νὰ θεωρήσει
κανεὶς τοὺς θεατὲς ὡς ἤ σὰν μωρὰ ἠλίθια*. Ὅταν στὸ θέατρο χρειάζεται νὰ σοῦ δίνουν παραλ-
λήλως μὲ τὴν δράση τοῦ ἔργου καὶ ἐξηγήσεις ἐπὶ τοῦ ἔργου καὶ τῶν διαδραματιζομένων, τότε
τὸ θέατρο αὐτὸ εἶναι ἀπολύτως ἀποτυχημένο. Νὰ πέσει φωτιὰ νὰ τὸ κάψει.
Δὲν θὰ πῶ τίποτα γιὰ ἐξωφρενισμοὺς ποὺ δηλώνουν ὡς νεωτερισμοί, γιατί, στὰ 72 μου χρό-
νια, κατάφερα νὰ μὴν εἶμαι ἤ νὰ γίνω ἀνώμαλος, καὶ δὲν ἐπικροτῶ τὶς διαφθορές. Ἆλλο τὸ
σπάω τὰ δεδομένα καὶ προχωρῶ σὲ πρόοδο καὶ βελτίωση ἤ ἀναζήτηση καλλίτερης ζωῆς κι' ἆ-
λο τὸ διαστρέφω τὴν ζωή, κάνω παρτούζα μὲ τὶς μποῦρδες ποὺ μὲ καυλώνουν στὴν ἀνικανότη-
τά μου ἤ στὴν περιφρόνησή μου γιὰ τὸν ἆλλον: ἕνα δέντρο π.χ. θὰ τὸ δῶ καὶ θὰ τὸ μεταχειρι-
στῶ καὶ θὰ τὸ χαρῶ σὰν δέντρο
καὶ δὲν θὰ τὸ βαρέσω τρομαγμένος σὰν νὰ εἶδα φίδι ἤ δράκο.
Αὐτὰ συμβαίνουν μόνον σὲ σύγχρονες ἀλλοδαπ'-ἑλληνικὲς διαστροφικὲς παραστάσεις.
====
(*) Ἄς τὸ ἐπαναλάβω ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἔλεγα καὶ τὸ ἔγραφα στὸ Πρόγραμμά μας καὶ τότε, ὅταν εἴχαμε τὸ Θέατρο τοῦ
Ὀνείρου
καὶ ἀπευθυνόμασταν σὲ μικρὰ παιδιά, γράφοντας ὁ ἴδιος καὶ τὰ κείμενα (ὑπάρχουν ὅλα ἀναδημοσιευμένα στὶς
Κλινοσοφιστεῖες):
* θεωρῶ τὰ παιδιὰ σὰν ἔμπειρους θεατὲς τοῦ θεάτρου κι' ἄς μὴν ξέρουν κἄν τί θὰ πεῖ θέατρο,
ἐλπίζω κάτι νὰ ὑποψιαστοῦν ἐπ' αὐτοῦ μ' ἐμᾶς.
[Σημειωτέον: ἐξηγοῦσα στὰ παιδιὰ, πρὶν τὴν παράσταση, τί θὰ πεῖ θέατρο, τί θὰ πεῖ θεατής, ἔργο, ἠθοποιός, γιατί πρέ-
πει νὰ κάνουν ἡσυχία ὅταν βλέπουν..., τί εἶναι τὸ Πρόγραμμα ποὺ δίνουν οἱ ταξιθέτριες στοὺς θεατὲς καὶ γιατί ἐγὼ ἀνε-
λάμβανα νὰ παρουσιαστῶ ὁ ἴδιος στὴν ἀρχὴ ὡς...Πρόγραμμα θεάτρου
].
** ὅταν γράφω, λέω: "μὰ αὐτὰ (= τὰ παιδιὰ-θεατὲς) ἔχουν δεῖ Σαίξπηρ, ἔχουν δεῖ Στρίντμπεργκ..." κι' ὕστερα λέω στὸν
ἑαυτό μου: "εἶσαι στὰ καλά σου; ποῦ τὰ εἶδαν αὐτά;" καὶ συνεχίζοντας ξαναλέω: "κι' ἄν ὅμως ἔχουν δεῖ...- πῶς νὰ τὰ κο-
ροϊδέψω;" ἤ "κι' ἄν εἶναι νὰ τὰ κεντρίσω κάποτε νὰ δοῦν, γιατί νὰ μὴν τὸ κάνω;".
Δὲν ἔγινα διάσημος.
Ζῶ στὸ περιθώριο ἀπὸ ἐπιθυμία μου καὶ μόνον.
Δὲν ἔγλειψα κανέναν ἠθοποιό, κόμμα, παράγοντα.
Οἱ παραστάσεις μας χάθηκαν ὅπως χάνονται ὅλες οἱ στιγμές.
Τὰ κείμενα ὅμως ὑπάρχουν.
.Ἰάνης Λὸ Σκόκκο.

Προβολές: 86

Σχόλιο από τον/την Stauroula Chronopoulou στις 12 Ιούλιος 2016 στις 0:21

ΙΑΝΗ , ΠΡΑΓΜΑΤΙ

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ

ΔΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΥΧΗς . & _

ΛΑΜΠΕΡΕς ΚΑΛΛΗΜΕΡΕς ! ! !

ΓΕΙΑ ΜΑς ! ! !

* Λ Α Μ Ψ Η *

Σχόλιο από τον/την Ἰάνης Λὸ Σκόκκο στις 12 Ιούλιος 2016 στις 7:43

Εὐχαριστῶ. Γράφω ὅπως ἀναγνωρίζω τὰ πράγματα, ὅπως τ' ἀγαπῶ καὶ ὅπως τὰ ὑπερασπίζομαι.

Σχόλιο από τον/την Nikolakakos Georgios (spartinos) στις 14 Ιούλιος 2016 στις 20:58

Ιάνη μας δίνεις τα φώτα .... μας ανοίγεις τα μάτια.....καθημερινά!!!

Σχόλιο από τον/την Παντελής στις 16 Ιούλιος 2016 στις 19:15

η τέχνη για την ζωή κι όχι για την τέχνη,

από ότι κατάλαβα αγαπητέ κύριε Ιάνη,

και το κύριε το εννοώ με όσα γράφετε πως κάνατε.

Σχόλιο από τον/την Αντώνης Κατατονιακός στις 20 Ιούλιος 2016 στις 18:14

σκέψεις που σε βάζουν σε σκέψεις....

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του Ποιητική γωνιά για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του Ποιητική γωνιά

Στατιστικά ιστοσελίδας


Βίντεο

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Φόρουμ

Η..Οδύσσεια των εριφίων

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga 11 Ιουν. 10 Απαντήσεις

Ευχες.!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 15, 2020. 48 Απαντήσεις

Γεια σας!

Ξεκίνησε από τον/την Nefeli riga. Τελευταία απάντηση από τον/την Nefeli riga Απρ 4, 2020. 20 Απαντήσεις

Ανάλυση ποιήματος

Ξεκίνησε από τον/την Ianos89. Τελευταία απάντηση από τον/την Παντελής Απρ 4, 2020. 8 Απαντήσεις

© 2021   Created by Nikolakakos Georgios (spartinos).   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης

SEO Services